iMeds.se

Pantoprazol Mylan

Information för alternativet: Pantoprazol Mylan 20 Mg Enterotablett, visar 2 alternativ

Bipacksedel: Information till patienten


Pantoprazol Mylan 20 mg enterotabletter

pantoprazol


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Pantoprazol Mylan är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Pantoprazol Mylan

3. Hur du tar Pantoprazol Mylan

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Pantoprazol Mylan ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Pantoprazol Mylan är och vad det används för


Pantoprazol Mylan är en ”selektiv protonpumpshämmare” som minskar mängden syra som bildas i din magsäck. Det används för behandling av syra-relaterade sjukdomar i magsäck och tarm.


Pantoprazol Mylan används för:


Vuxna och barn över 12 år:


behandling av symtom (t.ex. halsbränna, sura uppstötningar, smärta vid sväljning) i samband med sjukdomar i matstrupen orsakade av återflöde av syra från magsäcken.


långtidsbehandling och förebyggande behandling av refluxesofagit (matstrupsinflammation åtföljt av sura uppstötningar).


Vuxna:

förebyggande behandling av sår i tolvfingertarmen och i magsäcken orsakade av ickesteroida antiinflammatoriska läkemedel (s.k. NSAID-preparat t.ex. ibuprofen) hos riskpatienter som behöver denna typ av läkemedel kontinuerligt.


Pantoprazol som finns i Pantoprazol Mylan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Pantoprazol Mylan


Ta inte Pantoprazol Mylan:


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Pantoprazol Mylan:

om du har allvarliga leverproblem. Tala om för din läkare om du någonsin har haft problem med din lever. Din läkare kommer då att kontrollera dina leverenzymer oftare, särskilt om du tar pantoprazol som långtidsbehandling. Om leverenzymerna ökar ska behandlingen avbrytas.


Ta omedelbart kontakt med din läkare om du märker något av följande symtom:


Om du får hudutslag, särskilt i områden som utsätts för sol, ska du tala om det för din läkare så snart som möjligt eftersom du kan behöva avbryta behandlingen med Pantoprazol Mylan. Kom även ihåg att nämna eventuella andra biverkningar, såsom ledsmärta.


Din läkare kan besluta att du behöver genomgå några undersökningar för att utesluta allvarlig sjukdom eftersom pantoprazol också kan lindra symtom på cancer och skulle kunna försena en sådan diagnos. Om dina symtom kvarstår trots din behandling ska ytterligare undersökningar övervägas.


Om du tar pantoprazol som långtidsbehandling (längre än 1 år) kommer din läkare troligen att kalla dig till regelbundna kontroller. Du ska berätta för din läkare om nya och ovanliga symtom och sjukdomshändelser.


Användning av protonpumpshämmare som pantoprazol och särskilt om du använder pantoprazol i mer än ett år, kan öka risken något för att få höft-, handleds- eller kotfraktur (benbrott). Berätta för läkare om du har benskörhet (osteoporos) eller om du använder läkemedel som kallas kortikosteroider eftersom de kan öka risken för benskörhet.


Andra läkemedel och Pantoprazol Mylan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, eftersom Pantoprazol Mylan kan påverka effekten av dessa.


läkemedel såsom ketokonazol, itrakonazol och posakonazol (för behandling av svampinfektioner) eller erlotinib (för behandling av vissa typer av cancer) eftersom pantoprazol kan orsaka att dessa och andra liknande läkemedel inte fungerar som de ska.


Graviditet och amning

Det finns inga data från användning av pantoprazol på gravida kvinnor. Utsöndring i bröstmjölk har rapporterats. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Du ska bara använda detta läkemedel om din läkare anser att fördelarna för dig överväger riskerna för fostret eller babyn.


Körförmåga och användning av maskiner

Om du upplever biverkningar som yrsel och synstörningar ska du inte köra bil eller använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Pantoprazol Mylan


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


När och hur ska du ta Pantoprazol Mylan?

Ta medicinen en timme före en måltid utan att tugga eller krossa tabletten. Svälj tabletten hel med lite vatten.


Om din läkare inte meddelat något annat så är rekommenderad dos:


Vuxna och ungdomar över 12 år:

För behandling av symtom (t.ex. halsbränna, sura uppstötningar och smärta vid sväljning) i samband med milda former av matstrupsbesvär:

Rekommenderad dos är en tablett dagligen.Denna dos ger vanligtvis lindring inom 2-4 veckor - ibland behövs ytterligare 4 veckors behandling. Din läkare kommer att informera dig om hur länge du ska ta medicinen. Därefter kan återkommande symtom kontrolleras genom att ta en tablett dagligen vid behov.


För långtidsbehandling och för att förebygga att refluxesofagit återkommer:

Rekommenderad dos är en tablett per dag.

Om sjukdomen återkommer kan din läkare dubbla dosen och du kan då använda pantoprazol 40 mg tabletter istället, en tablett dagligen. Efter utläkning kan du minska dosen till en tablett 20 mg per dag.


Vuxna:

För att förebygga sår i tolvfingertarmen och i magsäcken hos patienter som behöver NSAID-läkemedel regelbundet:

Rekommenderad dos är en tablett per dag.


Särskilda patientgrupper:

Om du har allvarliga leverproblem ska du inte ta mer än en 20 mg tablett per dag.


Barn under 12 år: Dessa tabletter rekommenderas inte till barn under 12 år.


Om du har tagit för stor mängd av Pantoprazol Mylan

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Det finns inga kända symtom på överdosering.


Om du har glömt att ta Pantoprazol Mylan

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos som vanligt.


Om du slutar att ta Pantoprazol Mylan

Sluta inte att ta medicinen utan att först diskutera med läkare eller apotekspersonal.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Om du får någon av följande biverkningar ska du sluta ta tabletterna och omedelbart meddela din läkare eller ta kontakt med akutmottagningen på närmaste sjukhus:


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

Har rapporterats(förekommer hos ett okänt antal användare):

Allvarliga hudreaktioner: blåsbildning i huden och snabb försämring av ditt allmäntillstånd, ytliga sår (med lätt blödning) i ögon, näsa, mun/läppar eller könsorgan (Stevens-Johnsons syndrom, Lyells syndrom, erytema multiforme), hudutslag, eventuellt med smärta i lederna och ljuskänslighet.

Andra allvarliga tillstånd: gulfärgning av hud eller ögonvitor (allvarlig skada av leverceller, gulsot) eller feber, utslag och förstorade njurar ibland med smärta i samband med urintömning och värk i nedre delen av ryggen (allvarlig njurinflammation som kan leda till njursvikt).

Om du använder pantoprazol i mer än tre månader kan magnesiumnivåerna i blodet sjunka. Låga nivåer av magnesium kan visa sig som trötthet, ofrivilliga muskelrörelser, tillstånd av oklarhet i tid och rum, kramper, yrsel och snabb hjärtrytm. Om du får något av dessa symtom, kontakta läkare omedelbart. Låga nivåer av magnesium kan också leda till minskade nivåer av kalium eller kalcium i blodet. Läkaren kan komma att mäta magnesiumnivån i blodet med hjälp av regelbundna blodprov.


Andra biverkningar är:


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

huvudvärk, yrsel, diarré, illamående, kräkningar, väderspänning, förstoppning, muntorrhet, smärta och obehag i magen, olika typer av hudutslag, klåda, känsla av svaghet, matthet eller allmän sjukdomskänsla, sömnbesvär, höft-, handleds- eller kotfrakturer.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

förändrat smaksinne eller total smakförlust, synstörningar ex. dimsyn, nässelfeber, ledvärk, muskelvärk, viktförändringar, förhöjd kroppstemperatur, svullnad av armar och ben (perifera ödem), depression, förstorade bröst hos män.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

hallucinationer, förvirring (särskilt hos patienter som tidigare haft sådana symtom), stickningar och domningar.


Biverkningar som identifieras med blodprov:


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

högre nivåer av leverenzymer.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

ökning av bilirubin, högre nivåer av blodfetter.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

minskad natriumhalt i blodet


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. Hur Pantoprazol Mylan ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och förpackningen efter Utg.dat./EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


För blister: Inga särskilda förvaringsanvisningar.

För plastburk: Innehållet i öppnade plastburkar ska förbrukas inom 100 dagar. Tillslut burken väl. Fuktkänsligt.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tabletterna är mörkgula, filmdragerade, avlånga, cirka 4,3 mm x 8,4 mm och bikonvexa märkta med ’PS2’ i svart bläck på ena sidan. Pantoprazol Mylan finns tillgängligt i plastburkar och blisterförpackningar.


Plastburkar av HDPE med skruvlock innehållande 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 och 250 enterotabletter. Burken innehåller även en liten plastbehållare med kiselgel, eller en påse med kiselgel och aktivt kol, som skyddar tabletterna mot fukt. Behållaren eller påsen kan inte ätas och bör inte avlägsnas från burken.


Kartonger med blisterförpackningar av aluminium med eller utan ett lager av torkmedel innehållande

7, 14, 28, 28x1, 30, 56, 96 och 98 enterotabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Mylan AB

Box 23033

104 35 Stockholm

Sverige


Tel: 08-555 227 50

Fax: 08-555 227 51

E-post: inform@mylan.se


Tillverkare:

Gerard Laboratories, Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin, Irland.


Mylan Hungary Kft, H-2900 Komarom, Mylan utca 1, Ungern


Denna bipacksedel ändrades senast: 2016-04-286