iMeds.se

Paracetamol/Kodein Actavis

Information för alternativet: Paracetamol/Kodein Actavis 1000 Mg/60 Mg Filmdragerad Tablett, visa andra alternativ

Bipacksedel: Information till patienten


Paracetamol/Kodein Actavis 1000 mg/60 mg filmdragerade tabletter


paracetamol och kodeinfosfathemihydrat


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Paracetamol/Kodein Actavis är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Paracetamol/Kodein Actavis

3. Hur du tar Paracetamol/Kodein Actavis

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Paracetamol/Kodein Actavis ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Paracetamol/Kodein Actavis är och vad det användsför


Namnet på ditt läkemedel är Paracetamol/Kodein Actavis.

Paracetamol/Kodein Actavis består av två olika smärtstillande substanser som heter paracetamol och kodein (som kodeinfosfathemihydrat). Kodein tillhör en grupp läkemedel som kallas opioidanalgetika och verkar genom att lindra smärta. Paracetamol/Kodein Actavis kan användas till barn över 16 år som korttidsbehandling av måttlig till svår smärta som inte enbart lindras av andra smärtstillande medel såsom paracetamol eller ibuprofen.


Paracetamol och kodeinfosfathemihydrat som finns i Paracetamol/Kodein Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Paracetamol/Kodein Actavis


Ta inte Paracetamol/Kodein Actavis


Ta inte Paracetamol/Kodein Actavis längre tid än vad din läkare har sagt.


Använd inte detta läkemedel som smärtstillande hos barn och ungdomar (0-18 år) efter avlägsnande av halsmandlar eller polyper vid obstruktivt sömnapnésyndrom (tillfälliga andningsuppehåll under sömnen).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Paracetamol/Kodein Actavis:


Att ta kodein under en längre tid kan leda till beroende, vilket kan leda till att du känner dig rastlös och irriterad när du slutar ta tabletterna.


Att ta smärtstillande mot huvudvärk för ofta eller under för lång tid kan göra huvudvärken värre.


Ta aldrig mer Paracetamol/Kodein Actavis än rekommenderat. En högre dos ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för allvarlig leverskada. Symtomen på leverskada uppstår först efter några dagar. Det är därför viktigt att du kontaktar läkare så snart som möjligt om du har tagit mer Paracetamol/Kodein Actavis är vad som rekommenderas i denna bipacksedel.


Kodein omvandlas till morfin i levern av ett enzym. Det är morfin som ger smärtlindring. Vissa personer har olika varianter av detta enzym som gör att de kan påverkas på olika sätt. Vissa personer kan inte bilda morfin eller så bildas det i väldigt små mängder vilket gör att man inte får tillräcklig smärtlindring. Andra personer har en ökad risk att få allvarliga biverkningar eftersom de kan bilda en mycket stor mängd morfin. Om du får någon av följande biverkningar måste du sluta att ta detta läkemedel och omedelbart kontakta läkare: långsam eller ytlig andning, förvirring, sömnighet, små pupiller, illamående eller kräkningar, förstoppning, aptitlöshet.


Barn och ungdomar

Paracetamol/Kodein Actavis ska inte tas av barn under 16 års ålder.


Användning hos barn och ungdomar efter operation

Kodein ska inte användas för smärtstillning hos barn och ungdomar efter avlägsnande av halsmandlar eller polyper vid obstruktiv sömnapnésyndrom.


Användning hos barn och ungdomar med andningsbesvär

Kodein rekommenderas inte till barn och ungdomar med andningsbesvär, eftersom symtomen på morfinförgiftning kan blir allvarligare hos dessa barn.


Andra läkemedel och Paracetamol/Kodein Actavis

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Detta är framförallt viktigt om du använder:


När du använder Paracetamol/Kodein Actavis ska du inte använda andra läkemedel som innehåller paracetamol

Vissa receptfria läkemedel kan innehålla paracetamol, så kontrollera alltid innehållsämnen som anges på märkningen av läkemedelsförpackningen.


Paracetamol/Kodein Actavis med mat, dryck och alkohol

Drick inte alkohol när du tar dessa tabletter. Alkohol kan öka risken för allvarliga biverkningar.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Paracetamol/Kodein Actavis ska inte användas under graviditet såvida din läkare inte sagt det till dig. Regelbunden användning under graviditet kan orsaka abstinenssymtom hos den nyfödda. Om det används ska lägsta möjliga dos som minskar din smärta och/eller minskar din feber användas, under kortast möjliga tid.


Ta inte Paracetamol/Kodein Actavis när du ammar eftersom det passerar över till bröstmjölk.


Körförmåga och användning av maskiner

Du kan känna dig yr eller sömnig medans du tar Paracetamol/Kodein Actavis. Om detta sker kör inte bil eller använd inte verktyg eller maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Paracetamol/Kodein Actavis innehåller sojalecitin

Ta inte detta läkemedel om du är allergisk mot jordnötter eller soja.


3. Hur du tar Paracetamol/Kodein Actavis


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Denna tablett ska sväljas.

Svälj tabletten hel med ett glas vatten. Om nödvändigt kan tabletten delas i två delar för att göra det lättare att svälja den.


Vuxna


Ungdomar över 50 kg från 16 års ålder


Barn under 16 år

Paracetamol/Kodein Actavis 1000 mg/60 mg ska inte ges till barn under 16 år.


Om du har tagit för stor mängd av Paracetamol/Kodein Actavis

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Paracetamol/Kodein Actavis

Om du glömt att ta en dos vid rätt tillfälle, ska du ta den så snart du kommer ihåg.


Om det nästan är tid för din nästa dos, hoppa då över den missade dosen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Kom ihåg att inte ta nästa dos förrän 4 timmar senare om du är vuxen eller 6 timmar senare om du är ungdom.


Om du slutar att ta Paracetamol/Kodein Actavis

Ändrad eller avslutad behandling

Långtidsbehandling med Paracetamol/Kodein Actavis kan leda till tillvänjning och beroende. Om du har tagit en regelbunden daglig dos Paracetamol/Kodein Actavis under en längre tid kan du uppleva abstinenssymtom om du plötsligt avslutar behandlingen. Kontakta din läkare för rådgivning om hur du gradvis ska sluta ta din medicin för att undvika abstinenssymtom.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Viktiga biverkningar som du ska veta om


Sluta ta Paracetamol/Kodein Actavis och kontakta läkare omedelbart om:


Tala omedelbart med läkare om du upplever följade allvarliga biverkningar:

Svår magsmärta som kan kännas bak mot ryggen. Detta kan vara symtom på inflammation i bukspottskörteln (pankreatit). Detta är en mycket sällsynt biverkan.


Andra biverkningar:


Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare:

Dåsighet, huvudvärk, onormala svettningar, illamående, kräkningar, förstoppning, trötthet.


Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

Yrsel, synproblem, muntorrhet.


Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare

Du kan få infektioner eller blåmärken lättare än vanligt. Det kan bero på problem med blodet (så som agranylocytos, neuropeni, pancytopeni, anemi eller trombocytopeni). Sömnsvårigheter, andningssvårigheter, gulaktig färg på hud eller ögonvitor (symtom på leverskada), hudutslag.


Mycket sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 10.000 användare

Njurskada har visat sig uppkomma mycket sällan hos patienter som står på långtidsbehandling med Paracetamol/Kodein Actavis.


Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala. Webbplats:www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


5. Hur Paracetamol/Kodein Actavis ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Hållbarhet efter första öppnandet av burk: 100 dagar


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


De aktiva substanserna är paracetamol och kodeinfosfathemihydrat. Var filmdragerad tablett innehåller 1000 mg paracetamol och 60 mg kodeinfosfathemihydrat.


Övriga innehållsämnen är povidon (K29/32), magnesium stearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid , talk, kroskarmellosnatrium, kopovidon (25,2-30,8), mikrokristallin cellulosa, modifierad stärkelse (E1440), mannitol, sojalecitin (E322) och titaniumdioxid (E171)


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Paracetamol/Kodein Actavis 1000 mg/60 mg filmdragerade tabletter är vita, ovala, 10,7 x 21,4 mm, bikonvexa tabletter, märkta med ”10 6” på ena sidan med en brytskåra och sidoskåror.


Förpackningsstorlekar

Vit PVC/aluminiumblister: 8, 10, 16, 20, 24, 30, 40, 50 och 100 filmdragerade tabletter.


Vit plastburk: 50 och 100 filmdragerade tabletter


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegi 76-78

220 Hafnarfjörður

IslandDenna bipacksedel godkändes senast 2016-08-05