iMeds.se

Rabipur

Information för alternativet: Rabipur 2,5 Ie/Ml Pulver Och Vätska Till Injektionsvätska, Lösning I Förfylld Spruta, visa andra alternativ

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN


Rabipur

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning, i förfylld spruta

Rabiesvirus (inaktiverat, Flury LEP-stam)


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du/ditt barn vaccineras med Rabipur. Den innehåller information som är viktigför dig.


I denna bipacksedel finns information omföljande:

1. Vad Rabipur är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du/ditt barn vaccineras med Rabipur

3. Hur du använder Rabipur

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Rabipur ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1VAD RABIPUR ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Vad Rabipur är

Rabipur är ett vaccin som innehåller inaktiverat rabiesvirus. Efter vaccineringen bildar immunsystemet (kroppens naturliga försvarssystem) antikroppar mot rabiesviruset. Dessa antikroppar skyddar mot infektioner eller sjukdomar som beror på det virus som orsakar rabies. Inga av vaccinets komponenter kan orsaka rabies.


Vad Rabipur används för

Rabipur kan användas på människor i alla åldrar.


Rabipur kan användas på 2 sätt:

för att förebygga rabies före eventuell risk för exponering för rabiesvirus (preexpositionsprofylax).


för att behandla personer efter misstänkt eller bevisad exponering för rabiesvirus (postexpositionsprofylax).

Rabies är en infektion som kan överföras om man blir biten, riven eller t.o.m. slickad av ett smittat djur, särskilt om huden redan är skadad. Även kontakt med djurfällor som infekterade djur har slickat på eller bitit i kan orsaka infektion hos människor.


VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU/DITT BARN VACCINERAS MED RABIPUR


Du/ditt barn får inte vaccineras med Rabipur före eventuell risk för exponering för rabiesvirus om du/ditt barn:


Efter misstänkt eller bevisad exponering för rabiesvirus kan du/ditt barn få Rabipur om du/ditt barn:

Allvarliga allergiska reaktioner (överkänslighet)

Om det är känt att du/ditt barn löper risk för en allvarlig allergisk reaktion mot vaccinet eller mot något av innehållsämnena, kan du/ditt barn få ett annat rabiesvaccin som inte innehåller dessa ämnen. Om det inte finns något alternativt vaccin kommer läkaren eller sjuksköterskan att diskutera riskerna med vaccination och rabiesinfektion med dig innan du eller ditt barn vaccineras.


Varningar och försiktighet

Allvarliga allergiska reaktioner, inklusive anafylaktisk chock (en livshotande allergisk reaktion som påverkar hela kroppen och orsakar farligt lågt blodtryck) har inträffat efter vaccination med Rabipur. Som för alla injicerbara vacciner ska lämplig medicinsk behandling och övervakning alltid finnas lättillgänglig i händelse av en sällsynt allvarlig allergisk reaktion mot vaccinet.

Tala med läkare eller sjuksköterska innan du eller ditt barn vaccineras med Rabipur om du/ditt barn:Fall av mycket sällsynta men allvarliga tillstånd som påverkar nervsystemet har rapporterats efter vaccination med Rabipur. Se avsnitt 4. Antiinflammatoriska läkemedel (steroider som kortisonpreparat) som ofta används för att behandla sådana tillstånd kan försämra vaccinets effekt (se nedan, Andra läkemedel och Rabipur). Din läkare eller sjuksköterska kommer att avgöra hur ni ska gå vidare under sådana omständigheter.


Andra läkemedel och Rabipur

Tala om för läkaren eller sjuksköterskan om du/ditt barn tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Om läkaren inte säger något annat, ska du/ditt barn fortsätta att ta alla ordinerade läkemedel som vanligt.

Om du eller ditt barn redan har nedsatt immunsystem eller redan tar läkemedel som minskar kroppens motståndskraft mot infektioner kan Rabipur ändå ges, men det kan hända att du/ditt barn inte har ett lika gott skydd som andra. I så fall kan läkaren besluta sig för att ta blodprover efter att vaccinet har getts för att kontrollera om kroppen har bildat tillräckligt med antikroppar mot viruset. Om det behövs kommer du/ditt barn att få extra doser av vaccinet (se avsnitt 3 i denna bipacksedel).

Du/ditt barn kan också behöva få en injektion med antikroppar mot rabies (så kallat rabiesimmunglobulin) om du eller ditt barn inte har vaccinerats helt mot rabies och om det är mycket sannolikt att du/ditt barn redan har smittats med viruset. I så fall kommer injektionen av rabiesimmunglobulinet (som ges endast en gång och vanligen samtidigt med den första vaccindosen) och vaccinet att ges i olika kroppsdelar. Vanligen injiceras så mycket som möjligt av rabiesimmunglobulinet i det kroppsområde som var i kontakt med djuret. Eventuellt kvarvarande immunglobulin ges på ett separat injektionsställe.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn bör du ändå få rabiesvaccin om du har eller sannolikt har varit i kontakt med viruset.

Du kan också vaccineras med Rabipur under graviditet eller amning och före exponering för viruset om risken för kontakt med viruset anses vara betydande. diskuterar läkaren riskerna med vaccination och rabiesinfektion med dig ochger råd om bästa tidpunkten för vaccination med Rabipur.

Körförmåga och användning av maskiner:

Det är inte känt om vaccinet har någon effekt på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rabipur innehåller:

Mindre än 23 mg natrium per dos, och är därför i stort sett ”natriumfritt”.


3. HUR DU ANVÄNDER RABIPUR


Du/ditt barn kommer att vaccineras med Rabipur av en läkare eller sjuksköterska som är utbildad i att ge vaccin. Behandling som kan krävas för att hantera de mycket svåra typerna av allergiska reaktioner som kan uppträda efter injektion av vaccinet ska finnas till hands (se avsnitt 4 i den här bipacksedeln). Vaccinet ska ges på en klinik eller läkarmottagning som har den utrustning som krävs för att behandla sådana reaktioner.

Anvisningar om beredning av vaccinet för läkare och medicinsk personal finns i slutet av denna bipacksedel.


Den rekommenderade dosen för vuxna och barn i alla åldrar är en milliliter (1,0 ml) per injektion.


Läkaren avgör hur många doser du/ditt barn ska få, och det beror på om du/ditt barn får Rabipur före eller efter eventuell kontakt med viruset.


Vaccinet ges som en injektion i en muskel (oftast i överarmen, eller på små barn i lårmuskeln). Vaccinet ska inte ges i skinkorna, under huden eller i ett blodkärl.


Före eventuell kontakt med viruset

Om du/ditt barn aldrig har fått rabiesvaccin tidigare, behöver du/ditt barn 3 doser på dag 0, 7 och 21 (eller 28).


Om du/ditt barn missar en tid för en injektion, ska du ordna så att få vaccinet snarast möjligt efter den missade tiden.


Behovet av upprepade doser för fortsatt effekt (boosterdoser) beror på risken för kontakt med rabiesvirus. Läkaren tar reda på de officiella rekommendationerna för rabiesvaccination och talar om för dig när en boosterdos behövs.


Om du kontinuerligt löper stor risk att smittas, kan läkaren även be dig att regelbundet lämna blodprover för mätning av nivån av antikroppar mot rabies i blodet, så att boosterdoser kan ges så snart de behövs. Erfarenhet visar att boosterdoser i allmänhet krävs vartannat till vart femte år.


efter misstänkt eller bevisad kontakt med viruset

Vaccinerade personer

Om du/ditt barn redan har vaccinerats mot rabies och/eller har följt upp med boosterdoser, och varit i kontakt med ett rabiessmittat eller misstänkt rabiessmittat djur behöver du/ditt barn vanligen ytterligare 2 doser av vaccinet (1,0 ml per dos). Den första dosen ges så snart som möjligt efter kontakten och den andra 3 dagar senare.Icke-vaccinerade personer

Om du/ditt barn inte har vaccinerats tidigare eller har fått en otillräcklig grundläggande immunisering kommer antingen 4 eller 5 doser (1,0 ml per dos) att ges.


Efter möjlig kontakt med rabiesvirus bedömer läkaren infektionsrisken utifrån vilken typ av kontakt du/ditt barn har haft. Om du till exempel har blivit biten eller riven av ett djur som kan vara smittat av viruset eller har varit i kontakt med fladdermöss löper du mycket större risk för infektion med rabies än en person som blivit slickad utan att det gått hål i huden.


När vaccination krävs ges den första dosen så snart som möjligt efter kontakten och såret behandlas på följande sätt:


Personer med nedsatt immunförsvar (dålig immunitet mot infektion)

Om du/ditt barn löper ökad risk för rabiesinfektion på grund av att immunförsvaret inte fungerar ordenligt behöver du/ditt barn fem eller sex doser (var och en 1,0 ml) av rabiesvaccinet efter kontakt med ett rabiessmittat eller misstänkt rabiessmittat djur. Vaccinationen ges i kombination med lokal behandling av såret och rabiesimmunoglobulin.

Om 6 doser används ges de första 2 så snart som möjligt efter kontakten, och sedan ges nya doser dag 3, 7, 14 och 28 efter den första dosen.

Om fem doser används ges den första dosen så snart som möjligt efter kontakten, och sedan ges de övriga dag 3, 7, 14 och 28 efter den första dosen.

Du/ditt barn kan också behöva lämna blodprov för mätning av mängden antikroppar mot rabiesvirus i blodet så att extra vaccindoser kan ges vid behov. Läkaren förklarar vad som behöver göras och när du ska komma för extra prover eller doser.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Allvarliga allergiska reaktioner som påverkar hela kroppen, ibland i samband chock (farligt lågt blodtryck)* kan förekomma efter vaccination med Rabipur. Lämplig medicinsk behandling och övervakning ska alltid finnas lättillgängligt i händelse av en sällsynt allvarlig allergisk reaktion mot vaccinet. Tala omedelbart med läkare om det inträffar.


De vanligaste biverkningarna som rapporterats efter användning av Rabipur är smärta vid injektionsstället, i huvudsak smärta på grund av injektionen, eller förhårdnad i huden vid injektionsstället. Dessa reaktioner är mycket vanliga (förekommer hos mer än 1 av 10 personer).De flesta reaktioner på injektionsstället är inte allvarliga och försvinner inom 24 till 48 timmar efter injektionen.


Andra biverkningar inkluderar:


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

Huvudvärk

Yrsel

Hudutslag

Allmän sjukdomskänsla

Trötthet

Svaghet

Feber


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

Svullna körtlar (lymfadenopati)

Minskad aptit

Illamående

Kräkningar

Diarré

Buksmärta/obehag

Nässelutslag (urtikaria)

Muskelsmärta

Ledsmärta (myalgi, artralgi)


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer):

Allergiska reaktioner (överkänslighet)

Stickningar eller en pirrande känsla (parestesi)

Svettningar (hyperhidros)

Frossa


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer):

Hjärninflammation, nervstörningar som kan orsaka svaghet, oförmåga att röra sig eller känselbortfall i vissa delar av kroppen

Svimning, ostadighet med yrsel*

Allvarlig allergisk reaktion som orsakar svullnad i ansikte eller hals (angioödem)


*Biverkningar från spontanrapportering


Ytterligare biverkningar hos barn

Frekvens, typ och svårighetsgrad av biverkningar hos barn förväntas vara densamma som för vuxna.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till

Läkemedelsverket

Box 26, 751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


5. HUR RABIPUR SKA FÖRVARAS


Förvara detta vaccin utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förvaras i kylskåp (2 °C till 8 °C). Får ej frysas.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen (efter EXP). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Vaccin ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Innehållsdeklaration


Den aktiva substansen i vaccinet är rabiesvirus (inaktiverat, stam Flury LEP) 2,5 IE. Detta har producerats i renade celler från kycklingembryon (PCEC).

Övriga innehållsämnen är: Trometamol, natriumklorid, dinatriumedetat, kalium-L-glutamat, polygelin, sackarosoch vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Rabipur är ett vitt, frystorkat pulver som, efter rekonstituering med den klara, färglösa vätskan, blir en klar, färglös lösning.

Rabipur levereras i förpackningar innehållande 1 injektionsflaska med pulver, 1 förfylld engångsspruta med sterilt spädningsmedel med en liten orange nål för injektion och en lång grön nål för rekonstitution.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

GSK Vaccines GmbH

Emil-von-Behring-Str. 76

35041 Marburg

Tyskland


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Österrike Rabipur

Belgien Rabipur

Bulgarien Rabipur

Kroatien Rabipur

Tjeckien Rabipur

Danmark Rabipur

Frankrike Rabipur

Tyskland Rabipur

Irland Rabipur

Italien Rabipur

Luxemburg Rabipur

Nederländerna Rabipur

Norge Rabipur

Polen Rabipur

Portugal Rabipur

Spanien Rabipur

Sverige Rabipur

Storbritannien Rabipur


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-06-16


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


Instruktion för användning av Rabipur förfylld spruta för engångsbruk

Förfylld spruta

Lock

Lock med grå spets

Sprutspets

Vit hållring med räfflor

Spruta

Nål

Nålskydd av plastSteg 1: Håll sprutan (E) i ena handen med locket riktat uppåt. Var noga med att hålla sprutan i det vita räfflade sprutspetsfästet (D).

Steg 2: Ta tag i locket (A) med den andra handen och vicka det bestämt framåt och bakåt för att bryta av dess anslutning till sprutspetsfästet (D). Locket får inte vridas eller skruvas.


Steg 3: Lyft uppåt för att avlägsna locket (A) och dess anslutna grå sprutspetsskydd (B). Var noga med att inte vidröra den sterila sprutspetsen (C).

Montering av nål (dessa anvisningar gäller både de gröna och de orange nålarna):

Steg 1: Vrid för att lossa locket från den gröna rekonstitutionsnålen. Ta inte bort plastskyddet (G). Nålen är den längre av de båda nålarna.

Steg 2: Håll sprutan (E) i ett stadigt grepp med ena handen på det vita räfflade sprutspetsfästet (D). För in nålen (F) med den andra handen och vrid medurs tills den låses på plats. Så snart nålen sitter fast avlägsnar du dess plastskydd (G).

Sprutan är nu klar för användning.
Instruktion för rekonstitution av Rabipur med hjälp av den förfyllda sprutan:

Vaccinet ska inspekteras visuellt både före och efter rekonstitutionen för eventuella främmande partiklar och/eller förändring av dess fysiska utseende. Vaccinet får inte användas om någon förändring av vaccinets utseende har skett. Rekonstitution av det vita frystorkade pulvret och den klara och färglösa vätskan i sprutanger en klar färglös lösning.

Pulvret till lösningen skall rekonstitueras med den medföljande vätskan och omskakas försiktigt före injektion. Det rekonstituerade vaccinet ska användas omedelbart.

Injektionsflaskan med vaccinet innehåller undertryck. Efter rekonstitution av vaccinet rekommenderas det därför att sprutan skruvas loss från nålen för att lätta på detta undertryck. Därefter går det lätt att dra upp vaccinet från injektionsflaskan. Det rekommenderas inte att framkalla övertryck, eftersom övertryck kommer att skapa problem med att dra upp den rätta mängden av vaccinet.


Efter slutförd rekonstituering av vaccinet ska locket avlägsnas från den orange administreringsnålen (på det sätt som förklaras i steg 1 för den gröna nålen) och den gröna rekonstitueringsnålen ersättas med den orange administreringsnålen eller annan lämplig nål.7