iMeds.se

Ranitidin Apofri

Information för alternativet: Ranitidin Apofri 150 Mg Filmdragerad Tablett, visar 2 alternativ
Document: Ranitidin Apofri film-coated tablet PL change

Läkemedelsverket 2014-05-02

Bipacksedeln: Information till användaren


Ranitidin Apofri 150 mg, filmdragerade tabletter


ranitidin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Ranitidin Apofri är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Ranitidin Apofri

3. Hur du använder Ranitidin Apofri

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Ranitidin Apofri ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Ranitidin Apofri är och vad det användsför


Ranitidin Apofri innehåller den aktiva substansen ranitidin. Den tillhör en grupp läkemedel som kallas histamin H2-receptorblockerare och som verkar genom att minska produktionen av magsyra.


Ranitidin Apofrianvänds hos vuxna över 18 år:


Ranitidin Apofrianvänds hos ungdomar mellan 12 till 18 år vid:

korttidsbehandling för läkning av sår i magsäcken

behandling av halsbränna och sura uppstötningar inklusive inflammation i matstrupen.


Ranitidin som finns i Ranitidin Apofri kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Ranitidin Apofri


Använd inte Ranitidin Apofri

om du är allergisk mot ranitidin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Ranitidin Apofri om något av följande gäller dig:


Barn

Detta läkemedel ska inte ges till barn under 12 år då erfarenheterna av behandling av dessa patienter är begränsade.


Andra läkemedel och Ranitidin Apofri

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Andra läkemedel mot för mycket magsyra (antacida) eller läkemedel som innehåller sukralfat (medel mot magsår) kan påverka upptaget av Ranitidin Apofri. Därför ska Ranitidin Apofri tas ca 2 timmar före sådana läkemedel.


Vissa andra läkemedel kan påverka eller påverkas av Ranitidin Apofri. Några av dessa läkemedel är:


Ranitidin Apofri med mat, dryck och alkohol

Effekterna av även små mängder alkohol kan förstärkas vid samtidigt bruk av ranitidin.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet:

Ranitidin går över moderkakan till fostret. Ranitidin Apofri ska bara användas under graviditet om det anses nödvändigt. Rådgör därför med läkare före användning av Ranitidin Apofri under graviditet.


Amning:

Ranitidin passerar över i modersmjölk i sådana mängder att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Ranitidin Apofri under amning annat än på bestämd ordination från läkare.


Körförmåga och användning av maskiner

Ranitidin Apofri har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


3. Hur du använder Ranitidin Apofri


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos för vuxna och ungdomar över 12 år:


Magsår och sår på tolvfingertarmen:

150 mg morgon och kväll eller 300 mg till natten i 4-8 veckor.

Dosen kan vid behov ökas till 300 mg morgon och kväll.

Vid förebyggande behandling: 150 mg till kvällen


Inflammatoriska förändringar i matstrupen:

150 mg morgon och kväll eller 300 mg till natten i 4-8 veckor.

Dosen kan i svåra fall ökas till 600 mg dagligen uppdelat på flera doser.

Vanlig underhållsdos: 150 mg morgon och kväll


Tillfällig halsbränna och sura uppstötningar:

150 mg morgon och kväll eller 150 mg vid behov, dock högst 300 mg per dygn.

Om du fortfarande har besvär efter 2-4 veckors behandling bör du kontakta din läkare igen, eftersom dina besvär kan ha annan orsak.


Zollinger-Ellisons syndrom:

150 mg 3 gånger dagligen. Dosen kan ökas vid behov upp till 6 gram dagligen i enstaka fall.


Nedsatt njurfunktion:

Om dina njurar fungerar dåligt berätta detta för din läkare innan behandlingen med Ranitidin Apofri påbörjas eftersom du kan behöva ta lägre doser än normalt.


Om du använt för stor mängd av Ranitidin Apofri

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Symtom på överdosering av Ranitidin Apofri är långsam hjärtrytm och andnöd samt okoordinerad muskelaktivitet och kramper.


Om du har glömt att använda Ranitidin Apofri

Om du glömmer att ta Ranitidin Apofri ska du bara fortsätta med din vanliga dos – ta inte dubbel dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningarLiksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Följande biverkningar kan inträffa vid behandling med Ranitidin Apofri:

Sluta att ta Ranitidin Apofri och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:


Angioödem (sällsynt biverkan, kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)Agranulocytos (mycket sällsynt biverkan, kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

Ranitidin Apofri kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


Anafylaktisk chock (mycket sällsynt biverkan, kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

Överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall.


Följande biverkningar kan också uppträda vid behandlingen


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Trötthet.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Diarré, hård avföring, magsmärta, förstoppning och illamående (symtom oftast övergående).


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

SE-751 03 Uppsala

Webbplats:www.lakemedelsverket.se


5. Hur Ranitidin Apofri ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


Används före utgångsdatum som anges på ytterkartongen efter Utg.dat. och på blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Ranitidin Apofri 150 mg: Vit till nästan vit, rund, bikonvex, filmdragerad tablett med ”R” på den ena sidan och ”150” på den andra och med en diameter på 10 mm.


Förpackningsstorlekar: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 och 100 tabletter


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Box 120

182 12 Danderyd

Tel.: 08-544 960 30


Tillverkare

Evolan Pharma AB

Svärdvägen 19, Danderyd


Denna bipacksedel ändrades senast

2014-05-02