iMeds.se

Ranitidin Sandoz

Information för alternativet: Ranitidin Sandoz 300 Mg Brustablett, visar 3 alternativ

Läkemedelsverket 2015-08-13

Bipacksedel: Information till användaren

Ranitidin Sandoz 300 mg, brustabletter


Ranitidin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Ranitidin Sandoz är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Ranitidin Sandoz

3. Hur du använder Ranitidin Sandoz

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Ranitidin Sandoz ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Ranitidin Sandoz är och vad det används för


Ranitidin Sandoz brustabletter tillhör en grupp läkemedel som kallas histamin H2-receptorblockerare, vilka hämmar bildningen av saltsyra i magen. Saltsyran i magsaften är en viktig orsak till uppkomst av sår i magsäcken och tolvfingertarmen.


Ranitidin Sandoz används till vuxnaför att:

Detta läkemedel är inte avsett för behandling av lindrigt magont eller tarmbesvär, t.ex. irriterad mage på grund av spänningar.


Ranitidin Sandoz används till barnför att:


Ranitidin som finns i Ranitidin Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Ranitidin Sandoz


Använd inte Ranitidin Sandoz

om du är allergisk mot ranitidin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tarRanitidin Sandoz om:


Andra läkemedel och Ranitidin Sandoz

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Det är speciellt viktigt att nämna följande innan du börjar din behandling med detta läkemedel:


Midazolam är ett läkemedel som du kan få strax innan du ska genomgå en operation. Tala om för läkaren före operationen att du tar Ranitidin tabletter ifall han/hon skulle vilja ge dig midazolam.


Observera att de läkemedel som nämns ovan kan vara kända för dig under ett annat namn, oftast ett produktnamn. I detta stycke nämns bara den aktiva substansen eller terapeutiska gruppen som läkemedlet hör till och inte produktnamnet. Därför ska du alltid noggrant undersöka förpackningen och läsa igenom bipacksedeln för de läkemedel som du redan har för att se vilken aktiv substans eller terapeutisk grupp dessa tillhör.


Ranitidin Sandoz med mat, dryck och alkohol

Drick inte alkohol när du använder detta läkemedel. Även små mängder alkohol tillsammans med detta läkemedel kan ge dig huvudvärk, yrsel och förvirring. Det finns även en risk för hallucinationer.


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Effekterna på människans fertilitet är inte kända.


Körförmåga och användning av maskiner

Ranitidin Sandoz har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon eller användning av maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Ranitidin Sandoz innehåller natrium och laktos

Ranitidin Sandoz innehåller 240 mg natrium per tablett. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


Ranitidin Sandoz innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


Hur du använder Ranitidin Sandoz


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vanlig dosering för vuxna:


Vid tolvfingertarms- och magsår:

300 mg på kvällen.

Behandlingstid: 4 veckor, men den kan förlängas till 8 veckor.


För att hindra nybildning av sår i tolvfingertarmen:

150 mg på kvällen.

Behandlingstid: 12 månader eller kortare beroende på din läkares instruktioner.


Vid inflammation i matstrupen (esofagus) orsakad av läckage av sur magsaft:

300 mg på kvällen.

Om det behövs kan dosen höjas till 300 mg på morgonen och 300 mg på kvällen.

Behandlingstid: 8 veckor, men den kan förlängas till 12 veckor.


Vid extrem produktion av magsaft såsom Zollinger-Ellisons syndrom:

Startdos: 150 mg på morgonen, 150 mg på eftermiddagen och 150 mg på kvällen.

Om det behövs kan dygnsdosen höjas till 600-900 mg.

Behandlingstid: enligt läkarens instruktion.


Dosering till patienter med nedsatt njurfunktion:

Dosen minskas enligt läkarens föreskrifter, beroende på i vilken omfattning din njurfunktion är nedsatt.


Vanlig dosering hos barn (3 till 11 år och som väger mer än 30 kg):


Vid sår på tolvfingertarmen eller magsäcken:

Den rekommenderade doseringen är 4 till 8 mg per kg kroppsvikt per dag, högst 300 mg per dag, uppdelat i 2 separata doser. Barn ska endast ta detta läkemedel upp till 4 veckor. Om läkningen inte är fullständig efter detta kan Ranitidin Sandoz ges under ytterligare 4 veckor.


Vid inflammation i matstrupen på grund av återflöde av magsyra:

Den rekommenderade dosen är 5 till 10 mg per kg kroppsvikt per dag, högst 600 mg per dag, uppdelat i 2 separata doser.


Administrering:

Brustabletten bör lösas upp i en stor mängd vatten (1 fullt glas) utan att delas. Vänta tills brustabletten har löst upp sig helt, drick sedan lösningen. Tabletten kan tas oberoende av måltid. På kvällen kan tabletten tas efter kvällsmaten eller innan du går och lägger dig.


Kontakta läkare eller apotekspersonal om du upplever att effekten av läkemedlet är för stark eller för svag.


Om du har använt för stor mängd av Ranitidin Sandoz

Ta aldrig mer läkemedel än din läkare ordinerat. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.Ta med tablettförpackningen och de tabletter som är kvar eller bipacksedel så att sjukvårdspersonalen vet exakt vad du har tagit.


Om du har glömt att använda Ranitidin Sandoz

Om du glömt ta en dos, ta den så fort du kommer ihåg det. Fortsätt sedan som vanligt.

Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.


Om du slutar att använda Ranitidin Sandoz

Efter ett par dagars behandling med Ranitidin Sandoz bör du känna dig bättre, men sluta inte att ta läkemedlet förrän din läkare säger åt dig att sluta. Annars kan smärtan och obehaget komma tillbaka.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Allvarliga biverkningar


Tala genast om för din läkareom du upplever något av följande symtom på en allvarlig allergisk reaktion (inträffar i enstaka fall):


Kontakta din läkare så snart som möjligtom du upplever någon av följande biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):


Dessa är alla allvarliga biverkningar. Du kan behöva akut medicinsk vård.


Andra möjliga biverkningar


Mindre vanliga(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

buksmärta, förstoppning, illamående


Sällsynta(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):


Mycket sällsynta(kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):


Har rapporterats(förekommer hos okänt antal användare)

andnöd


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Ranitidin Sandoz ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. eller EXP.

Utgångsdatumet är sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 30 oC. Tillslut förpackningen väl.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Den aktiva substansen är:ranitidinhydroklorid.

En tablett innehåller 300 mg ranitidin (som hydroklorid).

Övriga innehållsämnen är:vinsyra, natriumvätekarbonat, laktosmonohydrat, povidon, riboflavinnatriumfosfat (E101), simetikonemulsion (innehåller simetikon, metylcellulosa, sorbinsyra och renat vatten), natriumcyklamat, sackarinnatrium, citronsmak (innehåller citral, citronellolja, korianderolja, lime och akaciagummi), makrogol 6000 och natriumhydroxid.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Gul-vit till ljusgula cylinderformade brustabletter med avfasade kanter.


Polypropenbehållare med LDPE-lock. Torkmedel (kiselgel) finns i locket.

Förpackningar:10, 15, 20, 28, 30, 60, 90 eller 100 brustabletter (receptbelagda).

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Österrike.


Tillverkare

Sandoz B.V., Veluwezoom 22, 1327 AH Almere, Holland

eller

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Österrike


Denna bipacksedel ändrades senast

2015-08-13

6