iMeds.se

Vancomycin Xellia

Information för alternativet: Vancomycin Xellia 125 Mg Kapsel, Hård, Vancomycin Xellia 250 Mg Kapsel, Hård, visa andra alternativ

Bipacksedel: Information till användaren


Vancomycin Xellia 125 mg hårda kapslar

Vancomycin Xellia 250 mg hårda kapslar

Vankomycin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Vancomycin Xellia är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Vancomycin Xellia

3. Hur du använder Vancomycin Xellia

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Vancomycin Xellia ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Vad Vancomycin Xellia är och vad det används för


Vancomycin Xellia kapslar innehåller vankomycin, vilket är ett antibiotikum som används vid behandling av inflammation i tunn- och tjocktarm orsakad av bakterien Clostridium difficile.


Vankomycin som finns i Vancomycin Xellia kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Vancomycin Xellia


Använd inte Vancomycin Xellia

om du är allergisk (överkänslig) mot vankomycin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal innan du använder Vancomycin Xellia om du har:

- nedsatt njurfunktion

- inflammation i tarmarna


Andra läkemedel och Vancomycin Xellia

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


.


Graviditet och amning

Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Vancomycin Xellia.


Vankomycin utsöndras i bröstmjölk. Rådgör därför med läkare innan du påbörjar behandling med Vancomycin Xellia kapslar under amning.


Körförmåga och användning av maskiner

I sällsynta fall kan vankomycin orsaka svindel och yrsel. Kör inte bil och använd inte maskiner om du drabbas av detta.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningen av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Vancomycin Xellia


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Kapslarna ska sväljas hela.


Rekommenderad dos;

Vuxna och äldre:

125 mg kapsel: 1 kapsel 4 gånger dagligen i 7-10 dagar.

250 mg kapsel: 1 kapsel 2 gånger dagligen i 7‑10 dagar.


Barn och ungdomar

30‑40 mg/kg/dag uppdelat på 3‑4 doseringstillfällen per dag i 7‑10 dagar.


Om du använt för stor mängd av Vancomycin Xellia

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn har fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Vancomycin Xellia:

Ta inte dubbel dos för att kompensera den dos du glömt.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Risken för att Vancomycin Xellia ska ge biverkningar är liten då preparatet tas upp i kroppen i mycket liten utsträckning.


Tag kontakt med läkare omedelbart:


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Rodnad på överkroppen och i ansiktet.


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Övergående eller ihållande hörselnedsättning, illamående, klåda, utslag och feber.


Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

Frossa, rodnad på överkroppen, nässelutslag, yrsel/svimningskänsla, inflammation i en kärlvägg, väsande eller pipande andning (stridor), blodvallning, andnöd, muskelkramper och smärta i bröst och rygg, öronsusningar, njurpåverkan (t.ex. njurinflammation, snabbt försämrad njurfunktion, förhöjd nivå av kreatinin i blodet (ett mått på försämrad njurfunktion), lågt blodtryck och blodpåverkan (t.ex. minskat antal av vissa typer av vita blodkroppar, ökat antal av en viss typ av vita blodkroppar, minskat antal blodplättar, minskat antal av alla typer av blodceller), tinnitus (ringande i öronen).

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Bakteriell inflammation i tarmen (pseudomembranös kolit).


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): En allvarlig hudsjukdom som orsakar blåsor (Linjär IgA bullös dermatos).


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via:


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


5. Hur Vancomycin Xellia ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Kapslarna användes före utgångsdatum som finns på förpackningen.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är:

Vankomycinhydroklorid motsvarande vankomycin 125 respektive 250 mg.


Övriga innehållsämnen:

Makrogol 6000. Kapseln består av gelatin och färgämnena svart och gul järnoxid (E172) och titandioxid E171. Kapslar 250 mg innehåller dessutom färgämnet indigokarmin (E132).


Tryckfärg:

Kapsel 125 mg: Shellack, propylenglykol, ammoniak, kaliumhydroxid, svart järnoxid (E172). Kapsel 250 mg: Shellack, propylenglykol, natriumhydroxid, povidon, titandioxid (E171).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

125 mg kapseln är ljusgrå/grå och märkt Vanco/125 mg.

250 mg kapseln är grön/turkos och märkt Vanco/250 mg.


Blisterförpackning med 28 kapslar


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

Xellia Pharmaceuticals ApS

Dalslandsgade 11

2300 Köpenhamn S

Danmark


Denna bipacksedel godkändes senast: 2016-04-19